Vlietlaan 48, Bussum Winkelruimte

Vlietlaan 48, Bussum Winkelruimte

Vlietlaan 48, Bussum Winkelruimte

  • 65 m²

De winkel is gelegen tussen het station Naarden/Bussum en het winkelcentrum, op een doorgaande weg, waardoor de winkel lans een druk bezochte en bekeken straat ligt. De winkel wordt gekenmerkt door een frontbreedte van maar liefst 10 meter.

Achter de winkelruimte zit een kleine pantry met toilet en daarachter zit nog een kantoorruimte van ca 16m2 met een nooduitgang.

Vloeroppervlak

Van het complex is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

De winkelruimte omvat circa 65 m² bruto vloeroppervlak, als volgt verdeeld:

• verkoopoppervlak circa 40 m²;

• overige ruimtes zoals een ruime opslag kelder en pantry circa 25 m².

De winkelruimte kent een frontbreedte van circa 9 m¹.

Opleveringsniveau

Het gehuurde wordt casco verhuurd, inclusief de navolgende voorzieningen:

• c.v.-installatie met radiatoren;

• systeemplafonds met verlichting;

• keukentje, pantry en toilet.

Parkeergelegenheid

Naast de winkel is 1 privé plek beschikbaar.

Er is in de omgeving voldoende openbare parkeergelegenheid aanwezig (betaald parkeren).

Aanvangshuurprijs

De aanvangshuurprijs bedraagt € 845,- per maand.

Prijs is exclusief elektra, gas en water.

Huurbetaling

De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden door middel van een automatische incasso.

Servicekosten

nvt

Huurtermijn

In overleg tussen partijen te bepalen, waarin een voorkeur uitgaat van minimaal 2 jaar.

Aanvaarding

Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Waarborg

Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van twee maanden huurbetalingsverplichting.

Huurprijsindexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Bestemming

Het bestemmingsplan biedt naast ruime mogelijkheden voor detailhandel ook mogelijkheden voor dienstverlenende bedrijven, kantoren en detailhandel.

Gunning

De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Algemeen

– verzorgingsgebied ca. 50.000 inwoners

– 440 winkels

– 1200 parkeerplaatsen in centrum.

 

The store is located between the station Naarden / Bussum and shopping center, on a main road, so the shop lance is a busy street and watched. The shop is characterized by a front width of up to 10 meters.

Behind the shop is a small pantry with toilet and behind it is still an office of about 16m2 with an emergency exit.
Of the complex is no BS 2580 test report is available.

The retail space comprises approximately 65 sqm gross floor area, distributed as follows:

• sales area approximately 40 sqm;

• other areas such as a large storage cellar and pantry approximately 25 sqm.

The shop has a frontage of approximately 9 m³.

Level of

The leased property is leased airframe, including the following features:

• c.v. system with radiators;

• ceilings with lighting;

• kitchen, pantry and toilet.

parking

Besides the store’s first private space available.

There is near enough public parking (paid parking).

commencement Rent

The initial rent is € 795, – per month.

rent payment

The rental payment must be paid monthly in advance by direct debit.

Service Charge

na

lease Term

In determining consultation between the parties, in which a preferred minimum of 2 years.

acceptance

The object is to accept the agreement of the parties.

guarantee

Upon signing the lease, a bank guarantee demanded equal to two months’ rent to pay.

rent indexation

Every year, for the first time one year after the date of hire, the prevailing price last is increased according to the monthly price index according to the consumer price index (CPI) for all households (2006 = 100), published by the Central Bureau of Statistics (CBS). The rent will undergo no decline.

destination

The zoning also offers besides ample opportunities for retail opportunities for service companies, offices and retail.

award

The landlord reserves the right to contract awards.

general

– Catchment approximately 50,000 residents

– 440 stores

– 1,200 parking in downtown

 

La tienda está situada entre la estación de Naarden / Bussum y el centro comercial, en una calle principal, por lo que la lanza tienda es una calle muy transitada y observó. La tienda se caracteriza por una anchura frontal de hasta 10 metros.

Detrás de la tienda es una pequeña despensa con aseo y detrás de ella es todavía una oficina de unos 16m2 con una salida de emergencia.
Del complejo hay informe de prueba BS 2580 está disponible.

El espacio comercial comprende aproximadamente 65 m² superficie de suelo, distribuidos de la siguiente manera:

• área de ventas de aproximadamente 40 metros cuadrados;

• otras áreas, como una gran bodega de almacenamiento y despensa aproximadamente 25 metros cuadrados.

La tienda tiene un frente de aproximadamente 9 m³.

nivel de

La propiedad arrendada es arrendado célula, incluyendo las siguientes características:

• Sistema de C.V. con radiadores;

• techos con luz;

• Cocina, despensa y aseo.

aparcamiento

Además primer espacio privado de la tienda disponible.

Hay cerca de un aparcamiento público suficiente (aparcamiento de pago).

Comienzo Renta

La renta inicial es de € 795, – por mes.

pago de la renta

El pago del alquiler debe ser pagado mensualmente por adelantado mediante domiciliación bancaria.

Cargo por servicio

n / a

término de Arrendamiento

En la determinación de las consultas entre las partes, en el que un mínimo preferido de 2 años.

aceptación

El objeto es aceptar el acuerdo de las partes.

garantía

Al momento de firmar el contrato de arrendamiento, una garantía bancaria exigió igual a dos meses de alquiler a pagar.

alquiler indexación

Cada año, por primera vez un año después de la fecha de contratación, el precio vigente última se incrementa de acuerdo al índice de precios mensual de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) de todos los hogares (2006 = 100), publicado por la Oficina Central de Estadísticas (CBS). El alquiler se someterá a ninguna disminución.

destino

La zonificación también ofrece, además de amplias oportunidades para las oportunidades comerciales para las empresas de servicios, oficinas y retail.

premio

El propietario se reserva el derecho a la adjudicación de contratos.

general

– Captación de aproximadamente 50.000 residentes

– 440 tiendas

– 1200 aparcamiento en el centro

Aanvullende Kenmerken

Woning op kaart

© 2021 Boshem Wonen, All Rights Reserved